fbpx

ásady ochrany osobních údajů

AURA Fit Lady Club – aurafit.cz

 1. Informace o společnosti
  1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji na webových stránkách aurafit.cz, provozujících společnostmi Bitva šlágrů s.r.o., IČ 07788746, spisová vložka C 307300 vedená u Městského soudu v Praze, sídlem Podnádražní 910/10, 190 00 Praha 9, respektive Švagr labutí s.r.o., IČ 07788762, spisová vložka C 307292 vedená u Městského soudu v Praze, sídlem Podnádražní 910/10, 190 00 Praha 9, respektive Barvit guláš s.r.o., IČ 17439426, spisová vložka C 371744 vedená u Městského soudu v Praze, sídlem Podnádražní 910/10, 190 00 Praha 9, respektive Stavba grilů s.r.o., IČ 17451965, spisová vložka C 371905 vedená u Městského soudu v Praze, sídlem Podnádražní 910/10, 190 00 Praha 9, (dále jen „AURA Fit Lady Club“), upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků, uživatelů a klientek AURA Fit Lady Club, kteří si registrují členství nebo učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „klientka“), nebo osobních údajů návštěvníků a uživatelů webových stránek aurafit.cz (dále jen „web“).
  1.2. AURA Fit Lady Club působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.
 2. Zpracovávané údaje
  2.1. Údaje poskytnuté klientkami. V AURA Fit Lady Club zpracováváme osobní údaje o klientkách a dalších uživatelích webových stránek. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které klientka poskytne při registraci členství v AURA Fit Lady Club, pokud projeví na webových stránkách zájem o trénink zdarma, nebo při vytvoření objednávky v e-shopu webu. Tyto údaje zahrnují především jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, v případě klientek i datum jejich narození. Pokud bude klientka chtít, může uvést i další údaje, například platební údaje zaměstnavatele nebo údaje o zdraví a kondici, aby jí mohl být upraven trénink.
  2.2. Přístupové údaje pro vstup do systému. Klientkám může být umožněn vstup do osobního účtu na základě přihlašovacích údaju přidělený AURA Fit Lady Club. Tyto údaje lze použít v případě návštěvy webu a fitness klubů.
  2.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá AURA Fit Lady Club informace o návštěvnosti a chování uživatelů na webových stránkách. Pokud uživatel povolí v prohlížeči ukládání cookies a souhlasí s jejich používáním, získává AURA Fit Lady Club údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.
 3. Účel zpracovávaných údajů
  3.1. Pro účely plnění smlouvy o členství a vyřízení objednávek klientek, tj. pro splnění smlouvy mezi AURA Fit Lady Club a klientkou, se využívá jméno a příjmení a kontaktní údaje, příp. přístupové údaje ke klientskému účtu. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti, včetně např. zaevidování klientky, poskytování služeb ve fitness klubech, sestavení cvičebního plánu. V případě objednávky jsou údaje zpracovávány pro její vyřízení, včetně vyrovnání všech závazků mezi klientkou a AURA Fit Lady Club. Údaje slouží zejména k jednoznačné identifikaci. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůže AURA Fit Lady Club své služby poskytnout. Pouze na základě souhlasu lze zpracovávat klientkou uvedené informace o zdravotním stavu nebo kondici, a to za účelem přizpůsobení služeb AURA Fit Lady Club potřebám nebo omezením klientky.
  3.2. Pro nabídku služeb formou obchodních sdělení využívá AURA Fit Lady Club především e-mailovou adresu a telefonní číslo k zasílání SMS a telefonování. Uživatelům je zasíláno obchodní sdělení především o službách. Zpracování se provádí z důvodu realizace oprávněných zájmů AURA Fit Lady Club v podobě přímého marketingu. AURA Fit Lady Club tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje uživateli kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování.
  3.3. Obchodní sdělení mohou být zasílána i uživatelům webu, kteří zatím nevyužili služeb AURA Fit Lady Club, a to na základě jejich souhlasu uděleného prostřednictvím webu. Tento souhlas je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na vyřízení jakéhokoli požadavku. Souhlas lze kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v obchodním sdělení nebo využitím kontaktu obsaženého v těchto pravidlech.
  3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace zpracovává AURA Fit Lady Club při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek a další aktivitě jejich uživatelů. Zpracování je možné pouze na základě souhlasu s používáním příslušných cookies. Tento souhlas je dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává AURA Fit Lady Club statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webu. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webu tomu, co klientku skutečně zajímá a co hledá, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.
 4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení
  4.1. Obchodní sdělení. Uživatelé i klientky AURA Fit Lady Club mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí obchodního sdělení. Proti zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu AURA Fit Lady Club mohou klientky také vznést námitku na e-mailové adrese [email protected], na jejímž základě bude zpracování osobních údajů za tímto účelem zastaveno.
  4.2. Cookies. Pokud chce uživatel webu na svém zařízení zakázat ukládání cookies, může změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete AURA Fit Lady Club ukládání cookies, nemusí některé části webu pracovat správně.
 5. Přístup k údajům
  5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány AURA Fit Lady Club a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány mlčenlivostí a tento závazek trvá i po skončení spolupráce s AURA Fit Lady Club.
  5.2. AURA Fit Lady Club dále pověřuje zpracováním osobních údajů jako tzv. zpracovatele subjekty, jejichž nástroje nebo služby využívá v souvislosti s provozováním webuů, a to:
  • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
  • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
  • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
 6. Doba zpracování údajů
  6.1. AURA Fit Lady Club zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy a po celou dobu plnění smlouvy. Ze zákona AURA Fit Lady Club následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech. Osobní údaje mohou být po splnění smlouvy uchovávány také pro případné uplatnění vzájemných nároků AURA Fit Lady Club a klientek nebo uživatelů.
  6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě klientek jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. V obou případech jsou však obchodní sdělení zasílána maximálně po dobu 20 let od udělení souhlasu, resp. využití služeb AURA Fit Lady Club. Poté AURA Fit Lady Club požádá o udělení nového souhlasu.
  6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává AURA Fit Lady Club po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies uživatel povolí ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování údajů za tímto účelem.
  6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt může AURA Fit Lady Club provádět také v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na AURA Fit Lady Club vztahují.
 7. Práva uživatelů
  7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se lze obrátit na AURA Fit Lady Club a požadovat:
  7.1.1 Informace ohledně osobních údajů, které AURA Fit Lady Club zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo AURA Fit Lady Club. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
  7.1.2 Přístup k údajům, které byly poskytnuty AURA Fit Lady Club, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva AURA Fit Lady Club potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
  7.1.3 Opravy osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může AURA Fit Lady Club správně vyřídit registraci či objednávku.
  7.1.4 Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), pokud se uživatel obává, že AURA Fit Lady Club zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
  7.1.5 Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již AURA Fit Lady Club nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním uživatel nesouhlasí. V rámci splnění uvedených podmínek AURA Fit Lady Club údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
  7.1.6 Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě souhlasu uživatele od AURA Fit Lady Club k jinému subjektu, kdy AURA Fit Lady Club předá osobní údaje v běžně používaném formátu uživateli nebo jinému správci podle přání uživatele.
  7.1.7 Dále mohou uživatelé AURA Fit Lady Club vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě AURA Fit Lady Club neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.
  7.3. Mimo výše uvedená oprávnění se lze vždy obrátit v případě porušení povinností AURA Fit Lady Club se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 8. Bezpečnost
  8.1. AURA Fit Lady Club dbá na bezpečnost údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). AURA Fit Lady Club klade při zpracování osobních údajů důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
  8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany AURA Fit Lady Club pravidelně testováno a ochrana průběžně vylepšována.
 9. Kontakt
  9.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na AURA Fit Lady Club e-mailem na adresu [email protected].
 10. Účinnost
  10.1. Tato pravidla jsou účinná od 1.2.2019.

aurafit.cz